Trenutna lokacija>:

srijeda, 20.03.2019.

Marketing

RADIO KOPRIVNICA - CJENIK USLUGA

1. EMITIRANJA

2. EMISIJE

Trajanje

 06-17 sati

17-21 sati

21-06 sati

Trajanje

Cijena

15 sek.

 70,00 Kn

 60,00 Kn

 30,00 Kn

5 min.

500,00 Kn

30 sek.

 110,00 Kn

 90,00 Kn

 45,00 Kn

15 min.

1.200,00 Kn

45 sek.

 130,00 Kn

 110,00 Kn

 55,00 Kn

30 min.

2.000,00 Kn

60 sek.

 150,00 Kn

 130,00 Kn

 65,00 Kn

45 min.

2.500,00 Kn

Pozicioniranje:
   - 30% na osnovnu cijenu.

Popusti:
   - Za 30 i više emitiranja, jednokratno 5%
   - Za 50 i više emitiranja, jednokratno 10%
   - Za 70 i više emitiranja, jednokratno 15%

   

3. NAGRADNA IGRA

4. PRODUKCIJA

Trajanje

Cijena

 

Opis

Cijena

5 min.

200,00 Kn

 

4.1 Izrada čitane poruke

300,00 Kn

15 min.

 500,00 Kn

 

4.2 Izrada spota

800,00 Kn

     

4.3 Izrada songa 

 1.500,00 Kn

     

4.4 Dorada (pozicije 4.1, 4.2)

150,00 Kn

     

4.5 Izrada kopije

50,00 Kn

     

4.6 Prodaja autorskih prava

400,00 Kn

     

4.7 Najam studija 1 sat

300,00 Kn

5. OSTALO

   

Opis

Cijena

   
   

Mali oglasi

25,00 Kn

   
   

Glazbene želje

15,00 Kn

   


Za avansno plaćanje odobravano 5% popusta.

Agencijska provizija od 5 do 20%

Cijene od 1 do 4 uvećavaju se za PDV.OPĆI UVJETI POSLOVANJA Marketinga RADIO KOPRIVNICE d.o.o.
1. Opće odredbe
1.1. Marketing Radio Koprivnice, (u daljnjem tekstu: Pružatelj usluga) je ovlašten nuditi i prodavati usluge oglašavanja u programu Radio Koprivnice d.o.o.. Usluge oglašavanja se u pravilu sastoje od emitiranja promidžbenih poruka, sponzorstava emisija, te produkcije oglasnog materijala. 
1.2. U smislu ovih Općih uvjeta Naručiteljem se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja od Pružatelja usluga kupuje usluge oglašavanja iz prethodne točke ovih Općih uvjeta (klijent), kao i agencija koja u okviru svog poslovanja svojim klijentima nudi usluge oglašavanja iz prethodne točke ovih Općih uvjeta pa za tu svrhu kupuje usluge oglašavanja od Pružatelja usluga. 
1.3. Uvjeti poslovne suradnje Pružatelja usluga i Naručitelja utvrđuju se Ugovorom o poslovnoj suradnji (dalje u tekstu: Ugovor). 
1.4. Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio Ugovora te se odnose na cjelokupnu poslovnu suradnju Pružatelja usluga i Naručitelja. Ovime se izričito isključuje primjena eventualnih drugih općih uvjeta Naručitelja koje on primjenjuje u svom poslovanju na ugovorni odnos Pružatelja usluga i Naručitelja.  
1.5. Ovi Opći uvjeti dopunjuju posebne odredbe utvrđene u Ugovoru i obvezuju isto kao i Ugovor. U slučaju neslaganja ovih Općih uvjeta i posebnih odredbi utvrđenih u Ugovoru vrijede posebne odredbe. 
1.6. Pružatelj usluga ima pravo promjene ovih Općih uvjeta i nakon sklapanja Ugovora, te se obvezuje obavijestiti Naručitelja o promjeni Općih uvjeta bez odgode, a izmjene i dopune Općih uvjeta se primjenjuju na odnos Ugovornih strana u roku od osam dana od dana objave. 
2. Naručivanje usluga oglašavanja
2.1. Usluge oglašavanja obavljaju se samo na temelju prethodno dostavljene pisane narudžbe Naručitelja koja može biti i u elektronskom obliku, ali samo ako ju je Pružatelj usluga naknadno pisanim putem ili putem elektronske pošte odobrio i potvrdio.

2.2. Narudžba se mora dostaviti Pružatelju usluga najmanje 1 (jedan) dan prije datuma na koji Naručitelj želi da mu se izvrši prva usluga oglašavanja. Narudžbe sa kraćim rokom izvršenja, ukoliko ih Pružatelj usluga prihvati, smatraju se hitnim narudžbama i cijena za tako naručene usluge se povećava za 20% (dvadeset posto).

2.3. Svaka narudžba treba sadržavati:      
- naziv Naručitelja;
- naziv oglašivača (klijenta);
- uslugu oglašavanja koja se traži;
- neto vrijednost cjelokupne narudžbe;
- naziv i trajanje oglasnog materijala; i
- datum i vrijeme programa u sklopu kojeg Naručitelj želi emitirati oglasni materijal.  
2.4. Pružatelj usluga ima pravo suspendirati pružanje naručenih usluga oglašavanja ukoliko smatra u dobroj vjeri da bi njegovo pružanje na način predviđen Ugovorom moglo povrijediti prava trećih osoba, prekršiti bilo koji zakon, ukoliko su iste protivne javnom moralu ili interesima Pružatelja usluga. Ukoliko se usluga oglašavanja suspendira, to se neće smatrati kršenjem Ugovora, te u takvom slučaju se izričito isključuje mogućnost traženja raskida ugovora ili naknade štete.
3. Emitiranje promidžbenih poruka
3.1. Pružatelj usluga samostalno određuje termine emitiranja promidžbenih poruka sukladno svojim mogućnostima uz poštivanje interesa Naručitelja, osim ukoliko se Naručitelj i Pružatelj usluga nisu prethodno sporazumjeli o emitiranju promidžbenih poruka unutar određenih termina, odnosno promidžbenih blokova. Promidžbene poruke se emitiranju u promidžbenim blokovima (PP blok) ili pojedinačno kao samostalne pozicije.
3.2. Pružatelj usluga ne jamči da će se promidžbene poruke emitirati unutar određenih termina, odnosno promidžbenih blokova u točno određenom redoslijedu, niti da umjesto programa koji je predviđen programskog shemom medija na rasporedu neće biti neki drugi program.

3.3. U slučaju promjene programa, Pružatelj usluga će, u najvećoj mogućoj mjeri, prilagoditi žanr i valjanost novog programskog konteksta prvotno ugovorenom.
3.4. U slučaju više sile (izvanrednog stanja, dana žalosti na državnoj razini, udara groma, tuče, poplave, političkih termina, rata, nestanka struje i sličnih okolnosti), Pružatelj usluga zadržava pravo da medij izmjeni raspored emitiranja promidžbenog materijala i zadržava pravo da propagandne sadržaje uopće ne emitira u programu. Naručitelj u navedenim slučajevima nema pravo zahtijevati naknadni termin emitiranja iz točke 7. ovih Općih uvjeta ili na naknadu bilo kakve štete niti pravo na bilo kakvo drugo potraživanje prema mediju ili Pružatelju usluga.
4. Dostava vlastitog oglasnog materijala
4.1. Ukoliko Naručitelj dostavlja vlastiti oglasni materijal (promidžbenu poruku) isti je o svom trošku i na vlastiti rizik obvezan dostaviti u Radio Koprivnicu d.o.o., Zagrebačka bb, Koprivnica ili na e-mail adresu marketing@radio-koprivnica.hr , najkasnije 24 (dvadeset i četiri) sata prije trenutka kada je naručena prva usluga oglašavanja.
4.2. Naručitelj je obvezan raspolagati svim potrebnim ovlaštenjima autora u odnosu na glazbu i druge elemente koji podliježu autorskim i srodnim pravima.
4.3. Naručitelj je obvezan oglasni materijal dostaviti u mp3 ili wav formatu pogodnom za emitiranje putem medija. Ukoliko Pružatelj usluga utvrdi da dostavljeni materijal ne omogućuje emitiranje o tome će obavijestiti Naručitelja, te se Naručitelj obvezuje bez odgode dostaviti zamjenski materijal.
4.4. Pružatelj usluga ne odgovara za kvalitetu dostavljenog oglasnog materijala od strane Naručitelja i zadržava pravo ne objaviti oglasni materijal koji ne zadovoljava dogovorene uvjete i/ili tehničke standarde
ili standarde struke. Ako Naručitelj na vrijeme ne dostavi zamjenski oglasni materijal, Pružatelj usluga pridržava pravo obračunati i naplatiti objavu promidžbene poruke kao da je usluga doista i izvršena.
4.5. Naručitelj može zatražiti povrat dostavljenog oglasnog materijala u roku od 90 (devedeset) dana od dana posljednjeg emitiranja. Ukoliko Naručitelj ne zatraži povrat oglasnog materijala u tom roku, Pružatelj usluga ima pravo uništiti dostavljeni materijal. 
4.6. Dostavom vlastitog oglasnog materijala Naručitelj prenosi na Pružatelja usluga sva potrebna prava za emitiranje i ostalo potrebno korištenje oglasnog materijala kako bi Pružatelj usluga mogao izvršiti svoje obveze iz Ugovora. 
5. Produkcija oglasnog materijala
5.1. Ukoliko Naručitelj i Pružatelj usluga postignu dogovor da Pružatelj usluga vrši izradu oglasnog materijala, Naručitelj se obvezuje dostaviti Pružatelju usluga u pisanom obliku osnovne parametre za izradu odgovarajućeg oglasnog materijala.
5.2. Na temelju dostavljenih parametara Pružatelj usluga se obvezuje izraditi oglasni materijal u što je moguće kraćem roku sukladno svojim mogućnostima uz poštivanje interesa Naručitelja, osim ukoliko se Naručitelj i Pružatelj usluga nisu prethodno sporazumjeli o točno utvrđenom roku. 
5.3. Nakon dovršetka izrade oglasnog materijala, Pružatelj usluga se obvezuje isti dostaviti Naručitelju na odobrenje takvog oglasnog materijala (autorizaciju). Naručitelj se obvezuje autorizirati takav oglasni
materijal u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja prijedloga oglasnog materijala. Ukoliko se Naručitelj u takvom roku ne očituje, smatrat će se da je autorizirao dostavljeni oglasni materijal. 
5.4. Ukoliko nakon autorizacije oglasnog materijala Naručitelj odustane od zahtjeva za pružanje takvih usluga oglašavanja, Naručitelj se obvezuje nadoknaditi Pružatelju usluga troškove u visini iznosa od 20% (dvadeset posto) naručene vrijednosti oglašavanja putem takvog oglasnog materijala.
6. Sponzorstva emisija
6.1. Ukoliko Naručitelj i Pružatelj usluga postignu dogovor oko usluge oglašavanja u obliku sponzorstva (pokroviteljstvo određene emisije koja se emitira putem medija), Naručitelj se obvezuje dostaviti Pružatelju usluga u pisanom obliku osnovne parametre potrebne za izradu odgovarajućeg plana sponzorstva.
6.2. Na temelju dostavljenih parametara Pružatelj usluga se obvezuje izraditi plan sponzorstva u što je moguće kraćem roku sukladno svojim mogućnostima uz poštivanje interesa Naručitelja, osim ukoliko se Naručitelj i Pružatelj usluga nisu prethodno sporazumjeli o točno utvrđenom roku.
6.3. Nakon dovršetka izrade plana sponzorstva, Pružatelj usluga se obvezuje isti dostaviti Naručitelju na odobrenje (autorizaciju). Naručitelj se obvezuje autorizirati takav plan sponzorstva u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja prijedloga. Ukoliko se Naručitelj u takvom roku ne očituje, smatrat će se da je autorizirao dostavljeni plan sponzorstva.
6.4. Ukoliko nakon autorizacije plana sponzorstva Naručitelj odustane od zahtjeva za pružanje takvih usluga oglašavanja, Naručitelj se obvezuje nadoknaditi Pružatelju usluga troškove u visini iznosa od 30% (trideset posto) naručene vrijednosti oglašavanja putem takvog sponzorstva.
7. Nedostaci
7.1. Naručitelj je obvezan obavijestiti Pružatelja usluga pisanim putem o svim eventualnim nedostacima pruženih usluga oglašavanja u roku od najkasnije od 2 (slovima: dva) radna dana od dana emitiranja i/ili objave oglasnog materijala, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
7.2. U slučaju postojanja nedostatka u odnosu na pojedini oglas jedini pravni lijek Naručitelja je zahtjev za objavu zamjenskog ili novog oglasa iste vrijednosti i/ili trajanja, te u takvom slučaju izričito isključuju mogućnost traženja raskida ugovora ili naknade štete. Eventualno postojanje nedostatka ne daje pravo Naručitelja za odgodu plaćanja dospjelih iznosa.
7.3. Pružatelj usluge ne odgovara za nedostatke pruženih usluga uzrokovane od strane Naručitelja, uključujući, ali se ne ograničavajući na lošu kvalitetu dostavljenog oglasnog materijala, nepravovremenu dostavu, nepotpune upute i slično.
8. Odgovornost
8.1. Naručitelj izjavljuje i jamči da je u skladu s važećim zakonskim propisima, a u svezi svog oglasnog materijala koje će dostaviti Pružatelju usluga kao i proizvoda i usluga koje će oglašavati putem Pružatelja usluga, regulirao sve svoje obveze prema trećim osobama po osnovi autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva, te da će potpunosti biti odgovoran za sva eventualna potraživanja trećih osoba koja mogu proizaći iz takvih prava, te se obvezuje obeštetiti Pružatelja usluga u odnosu na sve izdatke, kazne ili druge obveze ili troškove koje bi on mogao imati u svezi s navedenim.  
8.2. Naručitelj izjavljuje da je Pružatelj usluga isključivi nositelj autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva te prava iskorištavanja oglasnog materijala koji je samostalno izradio, te se Naručitelj obvezuje poštivati takva prava Pružatelja usluga.  
8.3. Naručitelj izjavljuje i jamči da je sadržaj svih oglasnih materijala koje će dostaviti Pružatelju usluga u skladu sa svim važećim zakonskim propisima. 

8.4. Naručitelj snosi cjelokupnu odgovornost vezanu za emitiranje i/ili objavljivanje oglasnog materijala i štetu koja temeljem takvog emitiranja i/ili objavljivanja može nastati trećim osobama, te se obvezuje obeštetiti Pružatelja usluga u odnosu na sve izdatke, kazne ili druge obveze ili troškove koje bi on mogao imati u svezi s navedenim.

8.5. Naručitelj i Pružatelj usluga suglasno utvrđuju da je najviši iznos naknade štete koju Naručitelj može potraživati od Pružatelja usluga ograničen na iznos narudžbe za usluge oglašavanja.
8.6. Pružatelj usluga odgovara za štete samo u slučaju namjere ili krajnje nepažnje. U svakom slučaju Pružatelj usluga odgovara isključivo za običnu štetu, a nikako za izgubljenu korist, izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu ili povredu prava osobnosti bilo koje vrste. 
9. Cijene i plaćanje
9.1. Naručitelj je ovlašten naručivati od Pružatelja usluga usluge oglašavanja sukladno cijenama koje su navedene na službenim cjenicima medija važećim na dan primitka narudžbe od strane Pružatelja usluga.
9.2. Pružatelj usluga se obvezuje obavijestiti klijente i agencije o eventualnim izmjenama i dopunama cjenika medija i takav izmijenjeni i dopunjeni cjenik medija će se primjenjivati na sve narudžbe Naručitelja nakon dostavljene obavijesti.  
9.3. Pružatelj usluga se obvezuje izdavati račune za usluge oglašavanja obavljene temeljem ovog Ugovora krajem mjeseca za usluge oglašavanja izvršene u tom mjesecu ili po završetku određene kampanje (po nahođenju Pružatelja usluga), s dospijećem plaćanja od 15 (slovima: petnaest) dana od dana izdavanja računa.  
9.4. Ukoliko nije drugačije izričito navedeno, svi iznosi navedeni u cjenicima medija ili u Ugovoru ne uključuju porez na dodanu vrijednost.
9.5. Naručitelj i Pružatelj usluga su suglasni da neće vršiti bilo kakva umanjivanja dospjelih iznosa zbog bankovnih naknada, troškova preračunavanja, kvota ili bilo kojih drugih poreza, naknada ili pristojbi. Plaćanje će se smatrati izvršenim kada osoba koja prima uplatu zaprimi puni iznos koji je predmet plaćanja na svoj transakcijski račun koji je primatelj iznosa naznačio drugoj strani.  
9.6. Naručitelj nema prava vršiti prijeboj svojih potraživanja prema Pružatelju usluga s iznosima koje je dužan platiti sukladno Ugovoru, bez prethodnog pisanog odobrenja Pružatelja usluga.  
9.7. Na dospjele, a neplaćene iznose, Pružatelj usluga ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu po najvišoj stopi dopuštenoj u Republici Hrvatskoj.

9.8. Pružatelj usluga ima pravo obustaviti daljnje pružanje usluga oglašavanja u slučaju kašnjenja s plaćanjem od strane Naručitelja.

10. Završne odredbe
10.1. U slučaju spora između Naručitelja i Pružatelja usluga nadležan je stvarno nadležni sud u Koprivnici.
10.2. Ovi Opći uvjeti su u primjeni od 01. siječnja, 2011. godine.